al contingut a la navegació Informació de contacte

CONVOCATÒRIA 2020 AJUTS DE TRANSPORT PER PERSONES DISCAPACITADES

DIJOUS 29 OCTUBRE 2020

Convocatòria 2020 ajuts de transport per a persones discapacitades, amb dependència i amb mobilitat reduïda

El Consell Comarcal del Segrià ha obert convocatòria  per la concessió d'ajuts de transport per a persones discapacitades, amb dependència i amb mobilitat reduïda, per tal que puguin accedir als serveis d'atenció especialitzada de la comarca.

 Poden sol·licitar aquests ajuts:
- Les  persones físiques que tinguin plaça reconeguda en un servei social especialitzat de la xarxa pública ubicat a la comarca del Segrià, segons la Cartera de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

- Els Centres d'atenció especialitzada que gestionen el servei de transport regular adaptat pels seus usuaris.

Les persones per poder sol·licitar aquests ajuts han de reunir les característiques regulades en l'apartat a), del punt 4 de les Bases específiques dels ajuts de transport per a persones discapacitades, amb dependència i amb mobilitat reduïda, per tal que puguin accedir als serveis d'atenció especialitzada de la comarca. Aquestes són:

  • Les persones beneficiàries han de ser més grans de 18 anys.
  • Tenir reconeguda la condició de persona amb discapacitat o persona gran amb dependència, mitjançant el certificat que emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, on consti, a més, que supera el barem de mobilitat reduïda o que disposa del barem d’acompanyament, En el seu defecte, cal presentar fotocopia de la Sol·licitud registrada  de reconeixement del grau de la discapacitat  presentada al Departament de Treball , Afers Socials i Famílies.
  • A més, la persona ha de tenir plaça reconeguda en un servei social especialitzat de la xarxa pública ubicat a la comarca del Segrià, segons la Cartera de Serveis socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Estar empadronat en algun dels municipis de la comarca del Segrià, excepte a la ciutat de Lleida.

No podran ser beneficiàries de l’ajut objecte d’aquestes bases les persones individuals quan el centre al qual assisteixin gestioni el servei de transport adaptat, disposin de plaça i el centre concorri a la convocatòria.

 Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma d’acreditar-los: les sol·licituds dels ajuts s’han de presentar telemàticament mitjançant els formularis normalitzats, adreçats a la Presidència del Consell Comarcal del Segrià, les quals es podran descarregar del web www.segria.cat i acompanyats dels documents que s’indiquen en aquestes bases. Cal fer la presentació a través de la seu electrònica, a la qual es pot accedir des de l’enllaç següent: https://www.seu-e.cat/ca/web/ccsegria/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica

 Termini per a la presentació de sol·licituds: fins al 20 de novembre de 2020

Termini per a la presentació de la documentació justificativa: fins al 15 de gener desembre de 2021

 https://www.segria.cat/arees/serveis-socials/transport-adaptat/documentacio