al contingut a la navegació Informació de contacte

EDICTE Aprovació del pressupost

DIJOUS 01 ABRIL 2021

EDICTE

Aprovats inicialment el pressupost general municipal, amb les seves bases d’execució, la relació de llocs de treball i plantilla de personal corresponents a l'exercici 2021 en sessió celebrada, pel ple de la Corporació,  el dia 31 de març de 2021,  s'exposen al públic pel termini de quinze dies hàbils, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions que entenguin adients.

Cas que no se’n presenti cap, es consideraran definitivament aprovats sense necessitat d’adoptar nou acord, segons el que preveu l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

L’alcalde,

Josep Ma. Gras Charles

 

Fitxers adjunts