al contingut a la navegació Informació de contacte

Modificació de les ordenances fiscals per al 2021

DIMECRES 18 NOVEMBRE 2020

L’Ajuntament d’Alcoletge va aprovar en el ple municipal de dimarts, 10 de novembre, la modificació de les ordenances fiscals per al 2021 amb l’objectiu d’ajudar les famílies, donar suport a l’activitat econòmica i promoure l’energia verda.

 

Les ordenances es mantenen en la línia de l’any 2020, excepte en la taxa de les escombraries, que per l’augment del cànon i per equilibrar l’apartat d’ingressos i despeses, ha estat necessari augmentar-lo.

 

En referència a l’Impost de Béns Immobles (IBI), s’ha creat una bonificació per habitatges que instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia provinent del sol sense estar-ne obligats en el marc normatiu actual, que serà del 50 per cent per un període de 5 anys després de la seva sol·licitud.

 

Per tal de revitalitzar el nucli antic del municipi, en l’execució d’obres de rehabilitació, reforma, enderroc i nova construcció, sempre que compleixin amb els requisits establerts i amb la tramitació reglamentàriament establerta, podran tenir una bonificació del 35% en la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

 

També s’aplica un índex corrector del 0,10 en la taxa per llicència d’obertura d’establiments en activitats que requereixin per al seu desenvolupament grans superfícies de sòl no edificades.

 

Per compensar part de l’increment del cànon de residus de la Generalitat i el dèficit anual de més de 40.000 euros del servei, s’incrementa la taxa per recollida d’escombraries en 15 euros per cada habitatge (1,25 euros cada mes). Sobre aquesta taxa, s’afegeix una bonificació per a les famílies monoparentals, entre les ja existents, que són les següents:

 

  1. Gaudiran d’exempció aquelles persones declarades vulnerables segons els serveis socials.
  2. Gaudiran d’exempció aquells immobles que no gaudeixin de les condicions mínimes que permetin la seva ocupació i/o utilització.
  3. Gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota tributària les persones físiques que visquin soles o convisquin amb una altra persona, que tinguin la condició de pensionistes per jubilació, invalidesa, o viduïtat,  que ocupin o utilitzin els habitatges o locals ubicats en llocs en què es presti el servei, i que obtinguin ingressos anuals inferiors, en el seu conjunt, al salari mínim interprofessional.
  4. Gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota tributària les famílies monoparentals que ocupin o utilitzin els habitatges o locals ubicats en llocs en què es presti el servei i que obtinguin ingressos anuals inferiors, en el seu conjunt, al salari mínim interprofessional.

 

*Us recordem que qualsevol persona pot sol·licitar un prorrateig del rebut més enllà dels dos terminis establerts.

 

Finalment, s’han regulat algunes quotes tributàries com les que són per l’ús del camp de futbol municipal o la nova pista poliesportiva.